การเลือกทำเลที่ตั้งสร้างโรงงานอุตสาหกรรม


โรงงาน เป็นสถานที่ดำเนินการผลิตสินค้า ตามความต้องการของผู้ใช้ และสังคม สถานที่ตั้ง การวางผังโรงงาน ตลอดจน สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญ ต่อต้นทุนการผลิต และการจำหน่าย

ทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม.(Plant.Location)

การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน จะเป็นประเด็นปัญหา ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการดำเนินการ เพื่อให้ได้ ผลดีทั้งนี้ เพราะ ทำเลที่ตั้ง มีอิทธิพล ต่อการจัดปัจจัย การผลิต

1.แหล่งวัตถุดิบ.(Raw.materials.resource)

แหล่งวัตถุดิบ เป็นปัจจัยประการสำคัญ ที่มีบทบาท ต่อทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบางประเภท ต้อง ตั้งอยู่ในแหล่งวัตถุดิบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ และชนิด ของวัตถุดิบ ถ้าหากเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ก็จะลดค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง หรือลดต้นทุนค่าขนส่ง (Transportation.Costs) จากวัตถุดิบ ไปยังโรงงาน และลดเวลา ในการขนส่งวัตถุดิบด้วยเช่นกัน

2.แหล่งแรงงาน.(Labor)

ในการพิจารณาด้านแรงงานนั้น ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่า อุตสาหกรรมของเรา ต้องการแรงงาน ประเภทใดมากที่สุด และทำเลที่จะไปตั้งโรงงาน มีแรงงานเพียงพอหรือไม่ หาก แรงงานในแถบนั้น ไม่เพียงพอ ก็จะเป็นปัญหา ให้กับโรงงาน ที่จะต้องจูงแรงงาน ในที่อื่นๆมาทำ เพราะในงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องใช้แรงงาน จำนวนมาก และหลายระดับ ความรู้ ความสามารถ

3.ที่ตั้งของตลาดหรือแหล่งจำหน่าย.(Lacation.of markets)

เรื่องของตลาด เป็นองค์ประกอบ ทีมีบทบาทสำคัญ ประการหนึ่ง ในการพิจารณา เลือกทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง ซึ่งต้องไปจำหน่าย ที่ตลาดอุตสาหกรรม บางประการ ไม่เพียงแต่จะส่งผลิตภัณฑ์ ไปจำหน่าย ยังตลาดเท่านั้น แต่ยังจะต้องอาศัย วัสดุต่างๆ จากตลาดเข้ามา เพื่อประกอบ การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ด้วย

4.ที่ดิน.(Land)

การซื้อที่ดิน เพื่อปลูกสร้างโรงงาน เป็นการตัดสินใจ ที่เกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่ ตามปกติ ทำเลในเขตเมือง จะมีราคาสูง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตามมา ก็จะราคาสูงด้วย ดังนั้น โรงงานส่วนมาก จะตั้งไกลเมืองออกไป อยู่ตามชนบท หรือชานเมือง นอกจากราคาที่ดิน ต้องพิจารณาแล้ว ลักษณะ ที่ดิน ก็จะต้องพิจารณาด้วยเหมือนกัน ในงานก่อนสร้างโรงงาน

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างโรงงาน ได้ที่ www.tsrplanningcon.com